Všeobecné podmienky používania pre portál svadbastuzkova.sk


1. Oblasť platnosti a rozsah výkonu

(1) Spoločnosť GD services s. r. o., Bieloruská 7, 07101 Michalovce, IČO: 47 933 259 (ďalej len „spoločnosť“ alebo 
prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webového portálu „svadbastuzkova.sk“. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len 
„VOP“) regulujú používanie produktov a služieb spoločnosti, vrátane webových stránok a ich obsahu.
(2) Používaním internetových stránok spoločnosti (vrátane ich obsahu), produktov a služieb, súhlasíte s nasledujúcimi VOP 
a všetkými pravidlami, ktoré môžu byť pridané, vrátane všetkých úprav a zmien, ktoré sa na ne môžu vzťahovať. Ak s VOP 
nesúhlasíte alebo nechcete byť obmedzení, nepoužívajte webový portál „svadbastuzkova.sk“, produkty ani služby.
(3) Pre registrovaných užívateľov: Kliknutím pri registrácii na „súhlasím“ užívateľ tak prejavuje súhlas s VOP. Spoločnosť si na 
portály svadbastuzkova.sk vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, kedykoľvek VOP upraviť. Posledná aktualizovaná 
verzia je vždy dostupná na stránke „svadbastuzkova.sk“. Spoločnosť nie je povinná tieto zmeny VOP oznamovať užívateľom. 
Tieto dokumenty nadobúdajú účinok dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti „svadbastuzkova.sk“.
(4) Portál „svadbastuzkova.sk“ ponúka na webovej stránke informácie týkajúce sa vyslovene pre zákazníkov/užívateľov 
vyhľadávajúcich služby v oblasti ponuky pre svadobné hostiny, stužkové slávnosti, súkromné akcie a firemne akcie a možnosť 
inzercie pre poskytovateľov služieb a predajcov v tomto spektre ponúkaných služieb. Plný rozsah služieb je prístupný len pre 
registrovaných užívateľov.
(5) Spoločnosť má právo zastaviť celkom alebo sčasti webovú stránku „svadbastuzkova.sk“ a ľubovoľne meniť obsahy, príp. 
služby. Za nepretržitú dostupnosť webovej stránky „svadbastuzkova.sk“ nepreberá prevádzkovateľ záruku. Neexistuje nárok na 
používanie alebo udržiavanie webovej stránky skupiny .

2. Ochranné práva/duševné vlastníctvo

(1) Celý obsah webovej stránky „svadbastuzkova.sk“ (ilustrácie, texty, formulácie, značky, obrázky, videá, grafiky a pod.) je 
duševným vlastníctvom  spoločnosti, alebo jej zmluvných partnerov. Použitím webovej stránky „svadbastuzkova.sk“ nevznikajú 
užívateľovi žiadne licenčné alebo iné užívateľské práva z hľadiska práv týkajúcich sa webovej stránky „svadbastuzkova.sk“ (napr. 
priemyselné práva, autorské práva a príbuzné ochranné práva atď.). Značky, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah 
webovej stránky „svadbastuzkova.sk“ sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu 
„svadbastuzkova.sk“ ani meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať. Výnimku toho tvorí 
rozmnožovanie, využitie alebo používanie výlučne pre použitie ponúkaných materiálov od spoločnosti.
(2) Spoločnosť nebude publikovať ani distribuovať prostredníctvom portálu „svadbastuzkova.sk“ akýkoľvek materiál hanlivej, 
výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež materiály, ktoré akokoľvek porušujú 
alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s právom alebo právami ostatných (práva duševného vlastníctva, zachovania 
mlčanlivosti, práva na súkromie a pod.) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, ujmu či 
nepríjemnosti spoločnosti alebo iným. Užívateľ nesmie vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo 
inak urážlivé. Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebude užívateľ na portály „svadbastuzkova.sk“ publikovať 
ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý užívateľ nevlastní.
(3) Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť služby na dobu neurčitú, v prípade, že užívateľ poruší alebo 
ak spoločnosť má dôvod domnievať sa, že pravdepodobne užívateľ porušuje  VOP. Na základe uváženia spoločnosti môže taktiež 
spoločnosť  pozastaviť služby v prípade, že užívateľ jedná spôsobom, ktorý je pre spoločnosť neprijateľný.

3. Ručenie

(1) Spoločnosť neručí za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť užívateľovi nedodržaním pravidiel a podmienok pri používaní 
webovej stránky „svadbastuzkova.sk“.
(2) Spoločnosť nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné 
alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek 
inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií ako: Ušlý zisk a následné škody, Neočakávané straty a ušlý zisk, Ušlé 
možnosti obchodu a Strata osobných údajov.
(3) Spoločnosť nezodpovedá za úplnosť, presnosť a dôveryhodnosť údajov respondentov ktorým poskytuje svoj virtuálny priestor 
na reklamu a diskusiu na portály
(4) Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za ponúkaný a už predaný tovar na portály „svadbastuzkova.sk“ v sekcii obchod – 
shop nakoľko je iba bez províznym sprostredkovateľom tejto činnosti ani si nenárokuje províziu z tejto činnosti.
(5) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľom, tretími osobami na ich hardwaru, ku ktorým mohlo dôjsť 
priamo, nepriamo alebo náhodou v dôsledku alebo bez ohľadu na služby spoločnosti alebo produkty alebo používanie portálu 
„svadbastuzkova.sk“, vrátane sťahovania materiálov. Spoločnosť nie je zodpovedná za poškodenie užívateľov alebo tretích strán 
v dôsledku neschopnosti použiť jej služby alebo portálu „svadbastuzkova.sk“ alebo produktu, či už priamo, nepriamo alebo 
v súvislosti s touto skutočnosťou. Z toho dôvodu používaním portálu „svadbastuzkova.sk“ ako aj služieb spoločnosti užívateľ 
koná podľa svojho úsudku, na vlastné riziko a zodpovednosť. Užívateľ je preto výhradne zodpovedný za akékoľvek škody na jeho 
počítači, systéme alebo inom zariadení či za stratu dát v dôsledku sťahovania materiálov. Výslovne užívateľ berie na vedomie 
a súhlasí, že používa služby a produkty ako aj portál „svadbastuzkova.sk“ na vlastné riziko a zodpovednosť. Užívateľ berie taktiež 
na vedomie, že spoločnosť nie je zodpovedná za dostupnosť alebo funkčnosť portálu „svadbastuzkova.sk“ alebo akejkoľvek 
tretej strany alebo materiálov, ku ktorým vedie prístup prostredníctvom portálu „svadbastuzkova.sk“.
(6) Spoločnosť nepodporuje, nezodpovedá, ani neručí za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné na portály 
„svadbastuzkova.sk“ ako aj na webových stránkach tretích strán. Akékoľvek transakcie medzi užívateľom a treťou stranou 
nachádzajúce sa priamo na stránkach spoločnosti alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, 
sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú 
medzi užívateľom a daným subjektom. Preto spoločnosť nie je zodpovedná za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré 
vzniklo na základe takéhoto jednania.

4. Dostupnosť

(1) Spoločnosť má snahu prevádzkovať portál „svadbastuzkova.sk kontinuálne a udržiavať ju dostupnou – vždy podľa existujúcich technických, ekonomických a organizačných možností.
 
(2) Spoločnosť nepreberá záruku za to, že portál „svadbastuzkova.sk“, alebo jej obsahy budú k dispozícii nepretržite alebo že 
vôbec budú k dispozícii, ďalej za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené, takisto za to, že portál 
„svadbastuzkova.sk“, alebo jej pomôcky (ako napr. server) budú bez vírusov alebo iných nebezpečných súčastí. Spoločnosť 
výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia portálu „svadbastuzkova.sk“ alebo jej pomôcok, 
pokiaľ to je zo zákona dovolené.
(3) Spoločnosť nepreberá záruku za časy, keď je portál „svadbastuzkova.sk“ nedostupná kvôli technickým alebo iným 
problémom.

5. Externé linky

Portál „svadbastuzkova.sk“ obsahuje externé linky, ktoré vedú k iným webovým stránkam tretích strán. Portál 
„svadbastuzkova.sk“ nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nepreberá 
zodpovednosť za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia užívateľom 
škodu.

6. Pravidlá správania sa na fóre

(1) Fórum slúži na odovzdanie a získanie skúsenosti všetkým jeho návštevníkom preto je nevyhnutné sa riadiť nasledovnými 
ustanoveniami v prípade ktorých nerešpektovanie bude viest k úprave presunutiu alebo celkovému zmazaniu príspevkov 
používateľov:
• Vyjadrujte sa iba k téme autora diskusie a neodbočujte mimo nej,
• Pred založením témy najprv použite vyhľadávač,
• Nevpisujte kontaktné údaje žiadnej z osôb alebo organizácii do diskusii,
• Nevytvárajte umelo a nepriamo smerovane recenzie otázkami o spokojnosti poskytovateľov,
• Recenzie vpisujte iba do profilov poskytovateľov služieb ktorý vám ich poskytli,
• Nehodnoťte poskytovateľov služieb z počutia tretích osôb – právo hodnotiť ma objednávateľ pripadne zúčastnený,
• Každý poskytovateľ služieb ma právo reagovať - vyjadriť sa k recenzii – v prípade neposkytnutia dôveryhodných údajov ako 
meno dátum miesto a druh akcie budú považované ako za poškodzujúce a tým pádom odstránené na podnet poskytovateľa,
• Pri umelo tvorených recenziách na podnet môžu byt požadovane doplňujúce údaje o akcii – berte na zreteľ, že Váš profil je 
Vaša vizitka preto si recenzie nevytvárajte sami,
• V prípade, že téma alebo odpoveď obsahuje nevhodné vyjadrenia pripadne porušuje pravidla oznámte to,
• Fórum používajte v súlade s dobrými mravmi, neponižujte a neurážajte sa, nepoužívajte hanlivé a vulgárne gestá.
(2) Spoločnosť nie je zodpovedná ani neručí za materiály napísané užívateľmi, najmä za tie, ktoré sú publikované na blogoch 
alebo fórach. Ak určitý materiál nebol odstránený, neznamená to, že s ním spoločnosť súhlasí alebo ho nejakým spôsobom 
podporuje.

7. Heslá a užívateľské kontá

(1) Plné využitie služieb je prístupné len pre registrovaných užívateľov. Pri registrácii a overení si užívateľ zvolí heslo, ktoré 
umožňuje prístup k užívateľskému kontu.
(2) Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a ostatných prípadných údajov, ako aj za všetky aktivity, ktoré sú 
spojené s užívateľským kontom. Všetky nedovolené použitia užívateľského konta alebo iné porušenia bezpečnosti sa musia 
okamžite oznámiť prevádzkovateľovi portálu „svadbastuzkova.sk“. Užívateľ nie je oprávnený zverejniť prístupové meno alebo 
heslo iným osobám alebo im ich dať k dispozícii. Každé zverejnenie prístupových údajov, porušenie dobrých mravov, 
publikovanie nevhodných a nemravných obsahov, osočovanie formy rasizmu zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu 
užívateľského konta príp. k nahláseniu úradom činným v trestnom konaní.
(3) Údaje, obsahy a informácie, ktoré sú užívateľovi známe na základe jeho užívateľského konta, sa nesmú posúvať 
neoprávneným tretím stranám. Každý poskytovateľ služieb ma právo reagovať - vyjadriť sa k recenzii – v prípade neposkytnutia 
dôveryhodných údajov ako meno dátum miesto a druh akcie budú považované ako za poškodzujúce a tým pádom odstránené na 
podnet poskytovateľa berte na zreteľ, že Váš profil je Vaša vizitka preto si recenzie nevytvárajte sami oznámte to hanlivé a 
vulgárne gestá
(4) Spoločnosť si vyhradzuje právo na portály „svadbastuzkova.sk“ schvaľovať alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, 
prihlásenie a poskytovanie služby. Okrem toho má spoločnosť právo bez udania dôvodov zablokovať každé užívateľské konto 
alebo odber jednotlivých služieb v prípade porušenia podmienok .

8. Elektronické útoky

(1) Elektronické útoky akéhokoľvek druhu na portál „svadbastuzkova.sk alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.
(2) Každý elektronický útok vedie k okamžitému vylúčeniu užívateľa, do sféry ktorého spadá útok, a k jeho občianskemu a 
trestno-právnemu stíhaniu.
(3) Spoločnosť bude postupovať u všetkých údajov sprostredkovaných, príp. zverejnených na portály „svadbastuzkova.sk“ s 
ohľadom na platné zákonné predpisy slovenských zákonov. 

9. Súhlas užívateľa s použitím údajov

(1) Užívateľ súhlasí s prijímaním informácií, newsletter a reklamných materiálov z portálu „svadbastuzkova.sk“ elektronickou 
cestou (napr. formou emailov). Tento súhlas možno kedykoľvek zrušiť, buď formou zrušenia svojho užívateľského konta alebo 
oznámiť to emailom na adrese: info@svadbastuzkova.sk.
(2) Užívateľ na základe svojich nastavení webového prehliadača výslovne súhlasí s použitím Cookies portálu „svadbastuzkova.sk“, 
hlavne s uložením Cookies na pevnom disku užívateľa. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11 Cookies.
(3) Užívateľ môže svoj súhlas so zisťovaním a ukladaním osobných údajov zo strany spoločnosti na portály „svadbastuzkova.sk“ 
kedykoľvek odvolať ( v zmysle §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). Za týmto účelom musí užívateľ poslať email na adresu: info@svadbastuzkova.sk.
(4) Užívateľ svojou registráciou vyjadruje súhlas pre použitie a zverejnenie jeho obsahu foto a video galérii pre marketingové potreby a prezentáciu portálu „svadbastuzkova.sk“

10. Reklama na portáli „svadbastuzkova.sk“

V prípade záujmu o umiestnenie reklamného baneru na portáli „svadbastuzkova.sk“ je nutne osloviť správcu na emailovej 
adrese info@svadbastuzkova.sk a požiadať o bližšie informácie. Reklamu spoločnosť nevytvára, iba umiestňujeme podľa 
požiadaviek užívateľa a možnosti spoločnosti.

11. Cookies

(1) Pre rozšírenie rozsahu funkcií internetovej ponuky a pohodlnejšiu úpravu používania, sa pre užívateľa používajú tzv. 
„Cookies“.
(2) Väčšina cookies využívaných portálom „svadbastuzkova.sk“ sa po ukončení využívania prehliadača z pevného disku 
používateľa automaticky vymaže (dočasné cookies). Dočasné cookies sa využívajú napríklad na to, aby sa používateľovi mohli 
poskytnúť určité funkcionality formulárov na viacerých web stránkach. Okrem toho portál využíva „svadbastuzkova.sk“ aj 
cookies, ktoré zostávajú trvale uložené na pevnom disku používateľa (trvalé cookies). Tieto dočasné cookies zostávajú na 
pevnom disku jeden mesiac až desať rokov a po vopred stanovenom čase sa sami vymažú alebo ich môže manuálne vymazať 
používateľ. Výlučným účelom týchto cookies (trvalé cookies) je prispôsobiť ponuku obsahov z internetu čo najviac želaniam 
používateľa, a tak vytvoriť pre používateľa možnosť čo najkomfortnejšieho využívania web stránky.
(3) Cookies tretích osôb (tzv. third party cookies) portál „svadbastuzkova.sk“ využíva služby tretích osôb (reklamných partnerov), 
ktorí mu pomáhajú vytvoriť pre užívateľa čo najzaujímavejší obsah internetových stránok. Preto sa pri používaní portálu 
„svadbastuzkova.sk“ na pevný disk používateľa ukladajú aj cookies (dočasné alebo trvalé) tretích strán. Výlučným účelom 
cookies tretích osôb je dať tretím osobám možnosť oslovovať používateľa cielenou reklamou. Dôrazne spoločnosť upozorňuje na 
fakt, že portál „svadbastuzkova.sk neručí nijakým spôsobom za používanie cookies tretích osôb v súlade s príslušnými predpismi.
(4) Cookies portálu „svadbastuzkova.sk“ a tretích osôb neobsahujú nijaké osobné údaje. Zbierajú sa len pseudonymné údaje 
spojené s USER ID. Vtedy sa jedná napríklad o údaje o tom, ktoré web stránky si používateľ pozrel, aké obsahy hľadal atď. Tieto 
pseudonymné údaje sa nikdy neprepájajú s osobnými údajmi používateľa.
(5) Používateľ môže ovplyvniť zaobchádzanie s cookies pomocou príslušných nastavení na svojom prehliadači. Je tak napríklad 
možné cookies vo všeobecnosti akceptovať alebo odmietnuť, a to vo všeobecnosti alebo pre každý jednotlivý prípad. Týmto však 
možno obmedziť rozsah funkcií ponuky, ktorú dáva k dispozícii portál „svadbastuzkova.sk“.

12. Bezpečnosť údajov

(1) Spoločnosť má snahu aby portál „svadbastuzkova.sk“ ponúkol výmenu údajov cez on-line média čo najbezpečnejšie. Súčasne 
spoločnosť vyzýva užívateľa, aby sa snažil o bezpečné používanie internetu (aktuálna verzia prehliadača, utajovanie prístupových 
údajov pre on-line platformy).

13. Externí poskytovatelia služieb

(1) Spoločnosť neručí, nezodpovedá a ani nijak inak negarantuje kvalitu služieb poskytovateľov inzerujúcich na stránke portálu 
„svadbastuzkova.sk“. Spoločnosť nezodpovedá za predávaný tovar ani nenesie garančné dôsledky po predaji vystaveného tovaru 
na portály „svadbastuzkova.sk“.

14. Súhlas so spracovaním osobných údajov

(1) V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov užívateľ súhlasí so správou, 
spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených pri registrácií na portály „svadbastuzkova.sk“. Súhlas je daný bez 
časového obmedzenia, pričom užívateľ ho môže kedykoľvek zobrať naspäť. V prípade ak užívateľ zoberie súhlas so spracovaním 
osobných údajov naspäť, jeho registrácia na portály „svadbastuzkova.sk“ sa automaticky zmaže.   

15. Právo na informácie, právo na opravu alebo vymazanie

(1) Užívateľ má kedykoľvek právo na informácie, opravu alebo vymazanie uložených údajov v súlade so zákonmi Slovenskej 
republiky, najmä so zákonom  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Užívateľ 
môže v tejto záležitosti kontaktovať prevádzkovateľa portálu „svadbastuzkova.sk“ na emailovej adrese: info@svadbastuzkova.sk 


Tím svadbastuzkova.sk poradí, pomôže a posunie Vás k Vášmu úspechu.